ครูนุชจรินทร์ ถาน้อย

ครูนุชจรินทร์ ถาน้อย

ครูประจำชั้น ม.3/1
ครูสุขฤทัย คำแก่น

ครูสุขฤทัย คำแก่น

ครูประจำชั้น ม.3/2
ครูทิตยา พฤฒิศิลป์ โอโน

ครูทิตยา พฤฒิศิลป์ โอโน

ครูประจำชั้น ม.3/3
ครูธนัชกร ศิริเรือนแก้ว

ครูธนัชกร ศิริเรือนแก้ว

ครูประจำชั้น ม.3/4
ครูสุจีรา ปัญญาดี

ครูสุจีรา ปัญญาดี

ครูประจำชั้น ม.3/5
ม.อรินัน สว่างใจ

ม.อรินัน สว่างใจ

ครูพิเศษ
ครูธนิดา อินต๊ะแก้ว

ครูธนิดา อินต๊ะแก้ว

ครูพิเศษ