ครูสุจีรา ปัญญาดี

ครูสุจีรา ปัญญาดี

ครูประจำชั้น ม.3/1 (ครู 1)
ครูพัชรินทร์ บุญธรรม

ครูพัชรินทร์ บุญธรรม

ครูประจำชั้น ม.3/1 (ครู 2)
ครูสมควร ปินทะยา

ครูสมควร ปินทะยา

ครูประจำชั้น ม.3/2 (ครู 1)
ครูธนัชกร ศิริเรือนแก้ว

ครูธนัชกร ศิริเรือนแก้ว

ครูประจำชั้น ม.3/2 (ครู 2)
ครูอารียาพร เขียวพันธ์

ครูอารียาพร เขียวพันธ์

ครูประจำชั้น ม.3/3 (ครู 1)
ครูสรวงสุดา ณ ฝั้น

ครูสรวงสุดา ณ ฝั้น

ครูประจำชั้น ม.3/3 (ครู 2)
ครูนุชจรินทร์ ถาน้อย

ครูนุชจรินทร์ ถาน้อย

ครูประจำชั้น ม.3/4 (ครู 1)
ม.ไชยา เบญจวรรณ์

ม.ไชยา เบญจวรรณ์

ครูประจำชั้น ม.3/4 (ครู 2)
ครูธนิดา อินต๊ะแก้ว

ครูธนิดา อินต๊ะแก้ว

ครูประจำชั้น ม.3/5 (ครู 1)
ครูภัทรา ยอดคีรี

ครูภัทรา ยอดคีรี

ครูประจำชั้น ม.3/5 (ครู 2)
ครูพรรณฐิภา โพธิ์

ครูพรรณฐิภา โพธิ์

ครูประจำชั้น ม.3/6 (ครู 1)
ครูทิตยา พฤฒิศิลป์ โอโน

ครูทิตยา พฤฒิศิลป์ โอโน

ครูประจำชั้น ม.3/6 (ครู 2)
ม.พงศกร ใจยะปราบ

ม.พงศกร ใจยะปราบ

ครูพิเศษ ม.3