ครูวรรณวิสา เมืองโคตร

ครูวรรณวิสา เมืองโคตร

ครูประจำชั้น ม.1/1
ครูศุภรัตน์ เอี่ยมไธสง

ครูศุภรัตน์ เอี่ยมไธสง

ครูประจำชั้น ม.1/2
ครูพิศมัย แสงทอง

ครูพิศมัย แสงทอง

ครูประจำชั้น ม.1/3
ครูกาญจน์ภิรมย์ กังหัน

ครูกาญจน์ภิรมย์ กังหัน

ครูประจำชั้น ม.1/4
ครูสมควร ปินทะยา

ครูสมควร ปินทะยา

ครูพิเศษ
ครูพิมพกานต์ วันสี

ครูพิมพกานต์ วันสี

ครูพิเศษ