ครูลภาวัน ประตังทะสา

ครูลภาวัน ประตังทะสา

ครูประจำชั้น ป.6/1 (ครู 1)
ม.ไกรศิลป์ กาวิละ

ม.ไกรศิลป์ กาวิละ

ครูประจำชั้น ป.6/1 (ครู 2)
ครูพิลาวัลย์ เลกะกุล

ครูพิลาวัลย์ เลกะกุล

ครูประจำชั้น ป.6/2 (ครู 1)
ครูสุทัชชา นาชัยเวียง

ครูสุทัชชา นาชัยเวียง

ครูประจำชั้น ป.6/2 (ครู 2)
ครูสุรีย์ ธูปเทียน

ครูสุรีย์ ธูปเทียน

ครูประจำชั้น ป.6/3 (ครู 1)
ครูดวงเดือน อินทะชัย

ครูดวงเดือน อินทะชัย

ครูประจำชั้น ป.6/3 (ครู 2)
ครูอรอุมา สมัยกุล

ครูอรอุมา สมัยกุล

ครูประจำชั้น ป.6/4 (ครู 1)
ม.เฟิงกัง ซ่ง

ม.เฟิงกัง ซ่ง

ครูประจำชั้น ป.6/4 (ครู 2)
ครูรัตติกร เข็มขาว

ครูรัตติกร เข็มขาว

ครูประจำชั้น ป.6/5 (ครู 1)
ครูศิริประภา แสนสุข

ครูศิริประภา แสนสุข

ครูประจำชั้น ป.6/5 (ครู 2)
ม.มงคล หวังรักกลาง

ม.มงคล หวังรักกลาง

ครูพิเศษ ป.6
ครูสุภหทัย ใจหาญ

ครูสุภหทัย ใจหาญ

ครูพิเศษ ป.6
Miss Theresa Grace Flores

Miss Theresa Grace Flores

ครูพิเศษ ป.6