ครูลภาวัน ประตังทะสา

ครูลภาวัน ประตังทะสา

ครูประจำชั้น ป.6/1 (ครู 1)
ครูรสสุคนธ์ ไชยวุฒิ

ครูรสสุคนธ์ ไชยวุฒิ

ครูประจำชั้น ป.6/1 (ครู 2)
ครูนิรัชรา สุวรรณ

ครูนิรัชรา สุวรรณ

ครูประจำชั้น ป.6/2 (ครู 1)
ครูดวงเดือน อินทะชัย

ครูดวงเดือน อินทะชัย

ครูประจำชั้น ป.6/2 (ครู 2)
ครูพิลาวัลย์ เลกะกุล

ครูพิลาวัลย์ เลกะกุล

ครูประจำชั้น ป.6/3 (ครู 1)
ครูสุทัชชา นาชัยเวียง

ครูสุทัชชา นาชัยเวียง

ครูประจำชั้น ป.6/3 (ครู 2)
ครูอรอุมา สมัยกุล

ครูอรอุมา สมัยกุล

ครูประจำชั้น ป.6/4 (ครู 1)
ครูศิริประภา แสนสุข

ครูศิริประภา แสนสุข

ครูประจำชั้น ป.6/4 (ครู 2)
ครูรัตติกร เข็มขาว

ครูรัตติกร เข็มขาว

ครูประจำชั้น ป.6/5 (ครู 1)
Teacher Anak Thammarattanakorn (T.Roy)

Teacher Anak Thammarattanakorn (T.Roy)

ครูประจำชั้น ป.6/5 (ครู 2)
Miss Hershey Mondragon

Miss Hershey Mondragon

ครูพิเศษ ป.6