ครูสมศรี อารีย์หนู

ครูสมศรี อารีย์หนู

ครูประจำชั้น ป.5/1 (ครู 1)
ม.เอกรัฐ ถนอมรัตน์

ม.เอกรัฐ ถนอมรัตน์

ครูประจำชั้น ป.5/1 (ครู 2)
ครูอัญชลิการ์ ขันติ

ครูอัญชลิการ์ ขันติ

ครูประจำชั้น ป.5/2 (ครู 1)
ครูสุทัชชา นาชัยเวียง

ครูสุทัชชา นาชัยเวียง

ครูประจำชั้น ป.5/2 (ครู 2)
ครูฐานิฏฐ์ ดวงดาว

ครูฐานิฏฐ์ ดวงดาว

ครูประจำชั้น ป.5/3 (ครู 1)
ม.สมิต ค่อยประเสริฐ

ม.สมิต ค่อยประเสริฐ

ครูประจำชั้น ป.5/3 (ครู 2)
ครูอัมพร บุญชัย

ครูอัมพร บุญชัย

ครูประจำชั้น ป.5/4 (ครู 1)
ครูมณี ชัยพิวงค์

ครูมณี ชัยพิวงค์

ครูประจำชั้น ป.5/4 (ครู 2)
ครูกาญจนา ลับปัญญา

ครูกาญจนา ลับปัญญา

ครูประจำชั้น ป.5/5 (ครู 1)
ครูนิ่มนวล ปิตากรุณา

ครูนิ่มนวล ปิตากรุณา

ครูประจำชั้น ป.5/5 (ครู 2)
ครูดวงเดือน ปัญญารัตน์

ครูดวงเดือน ปัญญารัตน์

ครูพิเศษ ป.5