ครูกาบจันทร์ ทรายสมุทร

ครูกาบจันทร์ ทรายสมุทร

ครูประจำชั้น ป.4/1 (ครู 1)
ครูวาววิชญา ว่องเอกลักษณ์

ครูวาววิชญา ว่องเอกลักษณ์

ครูประจำชั้น ป.4/1 (ครู 2)
ครูพวงเพชร อิทธิเตชสี

ครูพวงเพชร อิทธิเตชสี

ครูประจำชั้น ป.4/2 (ครู 1)
ครูวิภาวรรณ ขวัญสิริวุฒ

ครูวิภาวรรณ ขวัญสิริวุฒ

ครูประจำชั้น ป.4/2 (ครู 2)
ครูสุรีย์ ธูปเทียน

ครูสุรีย์ ธูปเทียน

ครูประจำชั้น ป.4/3 (ครู 1)
ม.อุทัย สุนันต๊ะ

ม.อุทัย สุนันต๊ะ

ครูประจำชั้น ป.4/3 (ครู 2)
ครูสิริวรรณ อินต๊ะปัน

ครูสิริวรรณ อินต๊ะปัน

ครูประจำชั้น ป.4/4 (ครู 1)
ครูไพลิน ฟูสวัสดิ์

ครูไพลิน ฟูสวัสดิ์

ครูประจำชั้น ป.4/4 (ครู 2)
ครูริญญานันท์ พิชัยภูริพงศ์

ครูริญญานันท์ พิชัยภูริพงศ์

ครูประจำชั้น ป.4/5 (ครู 1)
ครูพิมพกานต์ วันสี

ครูพิมพกานต์ วันสี

ครูประจำชั้น ป.4/4 (ครู 2)
Miss Jyna Grace Bastareche Drilon

Miss Jyna Grace Bastareche Drilon

ครูพิเศษ ป.4