ครูจันทร์จิรา บุญโต

ครูจันทร์จิรา บุญโต

ครูประจำชั้น ป.4/1 (ครู 1)
ครูสิริวรรณ อินต๊ะปัน

ครูสิริวรรณ อินต๊ะปัน

ครูประจำชั้น ป.4/1 (ครู 2)
ครูกมลรส อภิวงค์

ครูกมลรส อภิวงค์

ครูประจำชั้น ป.4/2 (ครู 1)
ครูวิภาวรรณ ขวัญสิริวุฒ

ครูวิภาวรรณ ขวัญสิริวุฒ

ครูประจำชั้น ป.4/2 (ครู 2)
ครูจันทร์จิรา สำราญบำรุง

ครูจันทร์จิรา สำราญบำรุง

ครูประจำชั้น ป.4/3 (ครู 1)
ม.สุชาติ เกตุแก้ว

ม.สุชาติ เกตุแก้ว

ครูประจำชั้น ป.4/3 (ครู 2)
ครูริญญานันท์ พิชัยภูริพงศ์

ครูริญญานันท์ พิชัยภูริพงศ์

ครูประจำชั้น ป.4/4 (ครู 1)
ครูพิมพกานต์ วันสี

ครูพิมพกานต์ วันสี

ครูประจำชั้น ป.4/4 (ครู 2)
ครูรสสุคนธ์ ไชยวุฒิ

ครูรสสุคนธ์ ไชยวุฒิ

ครูประจำชั้น ป.4/5 (ครู 1)
ม.อุทัย สุนันต๊ะ

ม.อุทัย สุนันต๊ะ

ครูประจำชั้น ป.4/5 (ครู 2)
Miss Jyna Grace Bastareche Drilon

Miss Jyna Grace Bastareche Drilon

ครูพิเศษ ป.4