ครูจันทร์จิรา บุญโต

ครูจันทร์จิรา บุญโต

ครูประจำชั้น ป.4/1 (ครู 1)
ครูสิริวรรณ อินต๊ะปัน

ครูสิริวรรณ อินต๊ะปัน

ครูประจำชั้น ป.4/1 (ครู 2)
ครูจันทร์จิรา สำราญบำรุง

ครูจันทร์จิรา สำราญบำรุง

ครูประจำชั้น ป.4/2 (ครู 1)
ครูริญญานันท์ พิชัยภูริพงศ์

ครูริญญานันท์ พิชัยภูริพงศ์

ครูประจำชั้น ป.4/2 (ครู 2)
ครูกมลรส อภิวงค์

ครูกมลรส อภิวงค์

ครูประจำชั้น ป.4/3 (ครู 1)
ม.อุทัย สุนันต๊ะ

ม.อุทัย สุนันต๊ะ

ครูประจำชั้น ป.4/3 (ครู 2)
ครูรสรดา ศรีไชย

ครูรสรดา ศรีไชย

ครูประจำชั้น ป.4/4 (ครู 1)
ครูวรรณรัชต์ ทองสวัสดิ์

ครูวรรณรัชต์ ทองสวัสดิ์

ครูประจำชั้น ป.4/4 (ครู 2)
ม.อานนท์ เอี่ยมไธสง

ม.อานนท์ เอี่ยมไธสง

ครูพิเศษ ป.4
Anak Thammarattanakorn (T.Roy)

Anak Thammarattanakorn (T.Roy)

ครูพิเศษ ป.4