ครูพวงเพชร อิทธิเตชสี

ครูพวงเพชร อิทธิเตชสี

ครูประจำชั้น ป.3/1 (ครู 1)
ครูปวริศา อิ่นแก้ว

ครูปวริศา อิ่นแก้ว

ครูประจำชั้น ป.3/1 (ครู 2)
ครูลัดดาวัลย์ ช่างเงิน

ครูลัดดาวัลย์ ช่างเงิน

ครูประจำชั้น ป.3/2 (ครู 1)
ครูมิ่งจือ หลิน

ครูมิ่งจือ หลิน

ครูประจำชั้น ป.3/2 (ครู 2)
ครูชุติมา พรหมรีแสง

ครูชุติมา พรหมรีแสง

ครูประจำชั้น ป.3/3 (ครู 1)
ม.อุกฤต ทิพย์อุบล

ม.อุกฤต ทิพย์อุบล

ครูประจำชั้น ป.3/3 (ครู 2)
ครูพาฝัน นันเปรย

ครูพาฝัน นันเปรย

ครูประจำชั้น ป. 3/4 (ครู 1)
ครูไพลิน ฟูสวัสดิ์

ครูไพลิน ฟูสวัสดิ์

ครูประจำชั้น ป.3/4 (ครู 2)
ครูกาบจันทร์ ทรายสมุทร

ครูกาบจันทร์ ทรายสมุทร

ครูประจำชั้น ป.3/5 (ครู 1)
ครูนุชธิกา เพียรประกอบ

ครูนุชธิกา เพียรประกอบ

ครูประจำชั้น ป.3/5 (ครู 2)
Miss Christine Geralde

Miss Christine Geralde

ครูพิเศษ ป.3