ครูกมลรส อภิวงค์

ครูกมลรส อภิวงค์

ครูประจำชั้น ป.3/1 (ครู 1)
ครูมิ่งจือ หลิน

ครูมิ่งจือ หลิน

ครูประจำชั้น ป.3/1 (ครู 2)
ครูลัดดาวัลย์ ช่างเงิน

ครูลัดดาวัลย์ ช่างเงิน

ครูประจำชั้น ป.3/2 (ครู 1)
ครูนุชธิกา เพียรประกอบ

ครูนุชธิกา เพียรประกอบ

ครูประจำชั้น ป.3/2 (ครู 2)
ครูจันทร์จิรา บุญโต

ครูจันทร์จิรา บุญโต

ครูประจำชั้น ป.3/3 (ครู 1)
ม.อุกฤต ทิพย์อุบล

ม.อุกฤต ทิพย์อุบล

ครูประจำชั้น ป.3/3 (ครู 2)
ครูพาฝัน นันเปรย

ครูพาฝัน นันเปรย

ครูประจำชั้น ป. 3/4 (ครู 1)
ครูวิภาพร ทองเพ็ญ

ครูวิภาพร ทองเพ็ญ

ครูประจำชั้น ป.3/4 (ครู 2)
ครูชุติมา พรหมรีแสง

ครูชุติมา พรหมรีแสง

ครูประจำชั้น ป.3/5 (ครู 1)
Teacher Kitiyawadee Surin (T.Kim)

Teacher Kitiyawadee Surin (T.Kim)

ครูประจำชั้น ป.3/5 (ครู 2)
Mr. DJ Ketsing

Mr. DJ Ketsing

ครูพิเศษ ป.3