ครูพาฝัน นันเปรย

ครูพาฝัน นันเปรย

ครูประจำชั้น ป. 3/1 (ครู 1)
ครูนุชธิกา เพียรประกอบ

ครูนุชธิกา เพียรประกอบ

ครูประจำชั้น ป.3/1 (ครู 2)
ครูกาบจันทร์ ทรายสมุทร

ครูกาบจันทร์ ทรายสมุทร

ครูประจำชั้น ป.3/2 (ครู 1)
ครูมิ่งจือ หลิน

ครูมิ่งจือ หลิน

ครูประจำชั้น ป.3/2 (ครู 2)
ครูพวงเพชร อิทธิเตชสี

ครูพวงเพชร อิทธิเตชสี

ครูประจำชั้น ป.3/3 (ครู 1)
ครูอุมาพร แพทย์เจริญ

ครูอุมาพร แพทย์เจริญ

ครูประจำชั้น ป.3/3 (ครู 2)
ครูลัดดาวัลย์ ช่างเงิน

ครูลัดดาวัลย์ ช่างเงิน

ครูประจำชั้น ป.3/4 (ครู 1)
ครูชุติมา จอมวิญญาณ์

ครูชุติมา จอมวิญญาณ์

ครูประจำชั้น ป.3/4 (ครู 2)
ม.อุกฤต ทิพย์อุบล

ม.อุกฤต ทิพย์อุบล

ครูพิเศษ ป.3