ครูอัญชนา มานะกิจ

ครูอัญชนา มานะกิจ

ครูประจำชั้น ป.2/1 (ครู 1)
ครูเสาวลักษณ์ งามวงษ์

ครูเสาวลักษณ์ งามวงษ์

ครูประจำชั้น ป.2/1 (ครู 2)
ครูฉัตรชฎา ขันธมาลา

ครูฉัตรชฎา ขันธมาลา

ครูประจำชั้น ป.2/2 (ครู 1)
ครูมณฑิกานต์ วิมลสันติรังษ์

ครูมณฑิกานต์ วิมลสันติรังษ์

ครูประจำชั้น ป.2/2 (ครู 2)
ครูสุมาลี คุณยศยิ่ง

ครูสุมาลี คุณยศยิ่ง

ครูประจำชั้น ป.2/3 (ครู 1)
ครูฐานิสญา แซมื่อ

ครูฐานิสญา แซมื่อ

ครูประจำชั้น ป.2/3 (ครู 2)
ครูศศิชา พจนาธำรงพงศ์

ครูศศิชา พจนาธำรงพงศ์

ครูประจำชั้น ป.2/4 (ครู 1)
ครูกัลยา วุฒิอรรถสาร

ครูกัลยา วุฒิอรรถสาร

ครูประจำชั้น ป.2/4 (ครู 2)
ครูณัฐชยาพร แย้มวงษ์

ครูณัฐชยาพร แย้มวงษ์

ครูประจำชั้น ป.2/5 (ครู 1)
ครูพิมพ์ภัคนันท์ บุณยธาดา

ครูพิมพ์ภัคนันท์ บุณยธาดา

ครูประจำชั้น ป.2/5 (ครู 2)
ครูนิรนาถ แก่นทองหลาง

ครูนิรนาถ แก่นทองหลาง

ครูพิเศษ ป.2
Miss Kitiyawadee Surin (T.Kim)

Miss Kitiyawadee Surin (T.Kim)

ครูพิเศษ ป.2
Miss Katrina Trinidad Diesta

Miss Katrina Trinidad Diesta

ครูพิเศษ ป.2