โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่  ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนพระหฤทัย ที่เข้ารับ รางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน และ ต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่  ประจำปี ๒๕๖๑ ได้แก่

 • รางวัลใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน    ได้แก่  นายชวลิต   แก้ววงศ์ 
 • รางวัลใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่  ประเภทบุคคลทั่วไป ได้แก่
 1. ว่าที่ ร.ท. มงคล หวังรักกลาง
 2. นางดวงเดือน อติพลังกูล
 3. นางสาวธัญญรัตน์ ชัยสา
 4. นางสินีนาฏ นฤนาทวงศ์สกุล
 5. นางสุมาลี คุณยศยิ่ง
 • รางวัลใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่  ประเภทเด็กและเยาวชน ได้แก่
 1. นางสาวกนกวรรณ  สุพรศิลป์
 2. นางสาวกุลจิรา  อิ่นแก้ว
 3. นางสาวสุชัญญา  หอมใจ
 4. นางสาวศุภนารี  อินนาดอน
 5. นางสาววรรณพร  เกตศักดิ์
 6. นางสาวธิดารัตน์  ลักขธรรม
 7. นางสาวพัทธนันท์  สุริยะเจริญ
 8. นางสาวมนพัทธ์  โยธาวัง
 9. นางสาวณัฐณิชา  บุญมั่น
 10. นางสาววรรณภัทร  สีหะจันทร์
 11. เด็กหญิงศุภรดา  จัยต๊ะมณี
 12. เด็กหญิงนันท์นภัส  สุจา

โดยกิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน  ต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ และ เยาวชนลูกเสือดีศรีเชียงใหม่  จัดขึ้นเมื่อ   วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑   ณ  หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่  ในการนี้ทางโรงเรียนยังได้ร่วมจัดบอร์ดนิทรรศการ  ผลงานโครงการคนดีศรีเชียงใหม่  ประจำปี ๒๕๖๑ อีกด้วย

[awesome-gallery id=8890]

0Shares