เมื่อ วันที่ 18 สิงหาคม 2562 ผู้บริหาร ครู และ นักเรียนโรงเรียนพระหฤทัย เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ ในพิธี “มอบใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ และใบประกาศเกียรติคุณเยาวชนต้นแบบลูกเสือดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒” โดยมี พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares