ซิสเตอร์ลักษนาวดี วงษ์วิไลวารินทร์
ผู้อำนวยการ – ผู้จัดการ

ม.ณินท์ สุวรรณชัย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ม.ดร.กัมพล วงค์สถาน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร

คุณครูรัสรนทร์ ศศิวิวัฒน์กุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการสัมพันธ์ชุมชน

ม.อุทัย นะกะ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่

คุณครูเพชรา พันธุ์พิทย์แพทย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับปฐมวัย