เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัย ได้จัด กิจกรรมขอพรและฮับขวัญวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนพระหฤทัย โดยมี บาทหลวงประทีป   กีรติพงศ์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ เป็นประธาน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่  อีกทั้งแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของครอบครัวพระหฤทัย ที่มีความรักให้แก่กันและกัน

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares