เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัด กิจกรรมต้านยาเสพติด อย่างสร้างสรรค์ ทางโรงเรียนยังได้จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ในทุกระดับชั้น เช่น การจัดนิทรรศการรณรงค์เรื่องยาเสพติด การแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด ผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และ นักการ ภารโรง

 

[awesome-gallery id=8471]

0Shares