เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 โรงเรียนพระหฤทัย ได้จัด “กิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน” สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และคณะครู จำนวน 12 คน ร่วมศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อเพิ่มพูนความรู้จากแหล่งเรียนรู้จริงที่นอกเหนือจากตำราเรียน และแหล่งความรู้จากชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์และพิพิธภัณฑ์  “Art in Paradise Chiang Mai”

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares