เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 โรงเรียนพระหฤทัย ได้จัด “กิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน” สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และคณะครู จำนวน 12 คน ร่วมศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อเพิ่มพูนความรู้จากแหล่งเรียนรู้จริงที่นอกเหนือจากตำราเรียน และแหล่งความรู้จากชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์และพิพิธภัณฑ์  “Art in Paradise Chiang Mai”

0Shares