เมื่อวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2560 โรงเรียนพระหฤทัยได้ส่งนักเรียนเข้าร่วม การแข่งขันกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ภายใต้โครงการ “มหกรรมรูปธรรมการจัดการร่วมกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ จริงใจ มาร์เก็ต เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ดังนี้

1. กิจกรรมประกวดวงโฟล์คซองระดับมัธยมศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่

  • นางสาวปณิตธี ไชยวงค์
  • นางสาวศศิภัค โยธา
  • นางสาวดุจฤดี ใจนนถีย์

ครูผู้ฝึกซ้อม ครูฑิตยา พฤฒิศิลป์โอโน และมาสเตอร์จิรพงษ์ เจริญศิลป์

2. กิจกรรมตอบปัญหาระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่

  • เด็กชายธนพล ศุกรินทร์
  • เด็กหญิงสุพินตา สุก๋า
  • เด็กหญิงศุภกานต์ ไชยราช 

ครูที่ปรึกษา ครูรัตติกร เข็มขาว และครูลภาวรรณ ประตังทะสา

3. กิจกรรมตอบปัญหาระดับมัธยมศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่

  • นางสาวธันยา สันป่าแก้ว
  • นางสาวภัคจิรา ทองสุข
  • นางสาววรรณวิสาข์ ขันมั่น 

ครูที่ปรึกษา ครูธัญญรัตน์ ชัยสา และครูจุฑาลักษณ์ เชษฐพฤนท์สกุล

4. กิจกรรมประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ระดับมัธยมศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย เงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่

  • นางสาวกรุณา อินถาบุตร 

ครูผู้ฝึกซ้อม ครูฑิตยา พฤฒิศิลป์โอโน

0Shares