เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายงานวิชาการจัดกิจกรรม “อำลาสถาบัน” ณ อาสนวิหารพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์วีระ อาภรณ์รัตน์ พระสังฆราชสังฆมณฑลเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี

 

0Shares