เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ กลุ่มสาระฯ การเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรม “รำลึกครูกลอนสุนทรภู่” ขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ และ หอประชุม โรงเรียนพระหฤทัย โดยได้รับเกียรติจาก ซ.ดร. กาญจนา สิงห์สา เป็นประธานในพิธี งานวันนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้เห็นคุณค่า และ ภาคภูมิใจในภาษาไทยอันมีเอกลักษณ์ที่งดงาม อีกทั้งยังตระหนักถึงบุคคลสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย ซึ่ง องค์กรยูเนสโก (UNESCO) ได้ยกย่อง “สุนทรภู่” ให้เป็น “กวีเอกของโลก” อีกด้วย

กิจกรรมในวันนี้ มีการมอบรางวัล และเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียน ที่ชนะการประกวดการแข่งขันประเภทต่าง ๆ อาทิ การคัดลายมือ การตอบปัญหา การแต่งบทประพันธ์ การอ่านทำนองเสนาะ และ การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติ และ ผลงาน “สุนทรภู่” เป็นต้น
จากนั้น เป็นการแสดงละครของนักเรียน โดยทางกลุ่มสาระฯ ภาษาไทยได้นำวรรณคดี เรื่องต่าง ๆ ที่ สุนทรภู่เคยแต่งไว้ มาดัดแปลงเป็น “ละครประยุกต์” ได้แก่ วรรณคดี เรื่อง “พระอภัยมณี” “อิเหนา” และ “ขุนช้างขุนแผน”

กิจกรรมสุดท้าย เป็นการจัดกิจกรรม “การโต้วาที” ในญัตติ “พระเอกวรรณคดีไทย น่าพิสมัยกว่า พระเอกอินเตอร์” ระหว่าง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และ โรงเรียนดาราวิทยาลัย โดยทั้ง ๒ โรงเรียนถือเป็นแขกรับเชิญพิเศษที่ทางกลุ่มสาระฯภาษาไทยได้เชิญมา เพื่อเป็นตัวอย่างในการสาธิต รูปแบบ ระเบียบวิธีการ ในการโต้วาที ช่วยสร้างสีสันให้กับกิจกรรมอีกทั้ง ทำให้นักเรียนได้รับความรู้ และ ความสนุกสนานเป็นอย่างมาก

  [FAG id=5784]

0Shares