เมื่อวันที่31 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ จัดกิจกรรม “วันงดสูบบุหรี่โลก” โดยมีซิสเตอร์ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์ ผู้อำนวยการ เป็นประธาน ในกิจกรรมประกอบไปด้วย ประธานการจัดกิจกรรม ม.ชวลิต แก้ววงศ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และกล่าวนำคำปฏิญาณตน ประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรม กล่าวคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2562 บุหรี่เผาปอด (Tobacco burns your lungs) และลงนามประกาศนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ ประจำปีการศึกษา 2562 ชมการแสดงชุด Kill this smoke และบันทึกภาพกับนักเรียนแกนนำ หลังจากนั้นประธานในพิธีได้เยี่ยมชมนิทรรศการ กิจกรรมฐาน5ฐาน ที่จัดขึ้นโดยคณะครูและนักเรียนGen Z และนักเรียนแกนนำ

0Shares