ภาพกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการก่อกองไฟ และการประกอบอาหารอย่างง่าย รวมถึงการสอบการรวมอาวุธ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น