ครูสุรางค์  ธูปเทียน ที่ปรึกษาฝ่ายจริยธรรมและครูสุรีย์ ธูปเทียน หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนพระหฤทัยได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 10  คน  เข้าร่วม กิจกรรมยุวพุทธสัญจร  ครั้งที่ 19″  ซึ่งจัดโดยยุวพุทธิกสมาคมเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 10  ธันวาคม  2562  ณ วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน อ. แม่แตง และสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ มีโรงเรียนในพื้นที่จังหวดเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการจำนวน  15  โรงเรียน นักเรียนทั้งหมด 150 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ มีประสบการณ์ตรงจากสถานที่สำคัญทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ  ในโอกาสนี้ พระครูอมรธรรมทัต เจ้าอาวาสวัดพันอ้นและประธานศูนย์เผยแผ่ธรรมได้เป็นประธานเปิดโครงการและให้โอวาท ให้พรที่พุทธสถานเชียงใหม่   และที่วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน ท่านครูบาเจ้าเทือง นาถสีโล ได้เมตตาเทศนาอบรมและมอบวัตถุมงคลแก่คณะครูและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน