เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ฝ่ายอนุบาล ได้จัดกิจกรรม มาแอ่ว มากอย ละหน้อยอนุบาลณ ลานพระกุมาร เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย

 

0Shares