เมื่อวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2562 คณะผู้บริหาร คณะครู และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 18 “Lisianthus” ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศ” เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมกับคณะผู้บริหาร คณะครู และเพื่อนๆในชั้น ม.6 อีกทั้งได้อยู่ร่วมกัน ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน  ณ My Home Villa อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยมี ซิสเตอร์ ดร.กาญจนา สิงห์สา  เป็นประธาน    กิจกรรมมีวจนพิธีกรรมขอพรพระ รับฟังโอวาท ข้อคิด จากท่านผู้อำนวยการ  ฟังบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในเรื่องการใช้ชีวิต ปรับตัวในสังคม  ความรักเคารพ  กตัญญูกตเวที ในสถาบันครอบครัว  ครูอาจารย์สถานศึกษา และประเทศชาติ  กิจกรรม Party Night ร่วมรับประทานอาหาร ร้องเพลง ฟังข้อคิดดีๆ จากพี่ๆ ศิษย์เก่า  และพิธีกตัญญุตาครูอาจารย์ที่่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น Lisianthus เปรียบดังดอกไม้แห่งมิตรภาพ ที่โรงเรียนพระหฤทัยได้ผลิตลูกศิษย์ ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นรุ่นที่ 18 ดำเนินรอยตาม เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ของโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่เพื่อรักและรับใช้ อย่างสุภาพ อ่อนน้อมเมตตา ขอพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ โปรดประทานพระพรแก่ลูกๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน ให้ประสบความสุข และความสำเร็จทุกประการ