เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 โรงเรียนพระหฤทัย ได้จัด “กิจกรรมบูรณาการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6” ณ อนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย และเดินทางไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนที่สวนสัตว์เชียงใหม่ หลังจากนั้นได้เข้าชมศิลปะ 3 D ณ Art in paradise 

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares