เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการ ณ วัดช้างค้ำและเมืองโบราณเวียงกุมกาม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ มีโอกาสศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น มุ่งเน้นให้ตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น และสืบค้นประวัติอันยาวนานของการสร้างเมืองเชียงใหม่ รวมทั้งให้เห็นคุณค่าของการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิ่น ตลอดจนการรำลึกถึงเกียรติประวัติของบรรพบุรุษแห่งล้านนา

0Shares