เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการ ตามรอยพระเจ้าเม็งราย “เล่าขานนพบุรี” ณ เมืองโบราณเวียงกุมกาม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น มุ่งเน้นให้ตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น และสืบค้นประวัติอันยาวนานของการสร้างเมืองเชียงใหม่ รวมทั้งให้เห็นคุณค่าของการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิ่น ตลอดจนการรำลึกถึงเกียรติประวัติของบรรพบุรุษแห่งล้านนา

[FAG id=5177]
0Shares