เมื่อวันที่16ตุลาคม 2562 คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้ร่วมใจกันทำวจนพิธีกรรมเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares