ในระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2562 ฝ่ายบริการสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนพระหฤทัย ร่วมกับโรงพยาบาลแมคคอร์มิค จัดให้มีการตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ตลอดจนประเมินพฤติกรรมสุขภาพให้กับนักเรียน ภายใต้สิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

0Shares