เมื่อวันที่ 1  กุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายอนุบาล ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “ค่าย 3 ภาษา” ให้กับนักเรียนอนุบาล 1 – 3 โดยแบ่งฐานออกเป็น 3 ฐาน ได้แก่

  1. ฐานภาษาไทย
  2. ฐานภาษาอังกฤษ
  3. ฐานภาษาจีน

เพื่อให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะ ด้านการใช้ภาษา มีความสนุกสนานในการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ ณ ลานพระกุมาร

0Shares