เมื่อวันที่ 1  กุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายอนุบาล ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “ค่าย 3 ภาษา” ให้กับนักเรียนอนุบาล 1 – 3 โดยแบ่งฐานออกเป็น 3 ฐาน ได้แก่

  1. ฐานภาษาไทย
  2. ฐานภาษาอังกฤษ
  3. ฐานภาษาจีน

เพื่อให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะ ด้านการใช้ภาษา มีความสนุกสนานในการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ ณ ลานพระกุมาร

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares