ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ แผนกปฐมวัย ได้รับเกียรติจากบาทหลวงโจงซอส์ แก้วมา เป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์น้อยบูรณาการวิทยาการคำนวณ ณ ลานพระกุมาร ระดับปฐมวัย


0Shares