เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 กลุ่มสาระภาษาไทย ระดับประถมศึกษา โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ที่ให้ความสนใจเข้าร่วม กิจกรรมค่ายภาษาไทย  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน  พัฒนาทักษะกระบวนการคิด จินตนาการ การสร้างสรรค์ เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ตรง อีกทั้งเป็นการบูรณาการทางการเรียนรู้ในกับนักเรียน ณ เอเลฟเฟ่น พูพูเปเปอร์ พาร์ค  สวนดอกไม้ใบออคิด  พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ฟาร์มแมลงมีชีวิต  ซึ่งมีนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 116 คนและมีครูผู้ดูแลรับผิดชอบจำนวน 11 คน ในครั้งนี้นักเรียนได้รับความรู้ ความสนุกสนานและเพลิดเพลิน

[awesome-gallery id=9191]

0Shares