เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมขอพรและฮับขวัญวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจากท่านประธานในพิธี คุณพ่อประทีป กีรติพงศ์ ได้กล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่