เมื่อวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2560 บริษัทอินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด (INEX) ได้จัดการแข่งขัน “World Robot Games Thailand Championship 2017” ณ ศูนย์การค้าเซียรังสิต จ.ปทุมธานี มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 33 ทีม ทีมโรงเรียนพระหฤทัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ นางสาวชนกนันท์ กันธะวงค์ และนางสาวสุพิชฌาย์ ไทยทองหลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร โดยมี มาสเตอร์สายันต์ อูปคำ เป็นครูที่ปรึกษา

[FGAL id=6059]

มาทำความรู้จักกับโรค “ไข้หวัดใหญ่” กันดีกว่า

0Shares