เนื่องด้วยสถาบันปัญญาภิวัฒน์ ได้มีการจัดการแข่งขัน (WRG) World Robot Game ระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2560 จ.นนทบุรี มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน 50 ทีม ผลปรากฏว่า ทีมโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ในรายการ หุ่นยนต์ SUMO รุ่น 3 kg ได้รับโล่ห์ เหรียญรางวัลและเกียรติบัตร และได้เป็นตัวแทนระดับประเทศ เข้าร่วม การแข่งขัน (WRG) World Robot Game ที่ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 9 – 13 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 6 ประเทศ ผลปรากฏว่า ทีมโรงเรียนพระหฤทัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมเหรียญรางวัล และ ได้รับรางวัล Performance Award ในรุ่น SUMO 5 kg (Senior) นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่

  • นางสาวชนกนันท์  กันธะวงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
  • นางสาวสุพิชฌาย์  ไทยทองหลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

โดยมี มาสเตอร์ณัฐวรรธน์  ธิติรัตน์วรสกุล เป็นครูที่ปรึกษา

 

0Shares