เมื่อวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการด้านสถาปัตยกรรม ประจำปี 2560 ในหัวข้อเรื่อง “สถาปัตยกรรมทำดี” ณ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 24 ทีม โรงเรียนพระหฤทัยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นางสาวกรกช  สุดันชะ, นางสาวกันต์กณิษฐ์ กันทอินทร์,นางสาวธญากัญจน์ สัพพสิทธิมงคล  โดยมี ม.สิทธิพร นันทขว้าง เป็นครูผู้ควบคุม

[FAG id=5102]
0Shares