ผลการแข่งขันการประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เนื่องใน วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชุมนุมนักนิเวศวิทยารุ่นเยาว์ ชื่อกิจกรรม “อากาศดีมีไลเคน” ได้รับรางวัลชนะเลิศ ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ดังมีรายชื่อนักเรียน ดังต่อไปนี้
1. นางสาวกนกวรรณ บุญบาน
2. นางสาวพิมพ์มาดา โกฎฉรรจ์
3. นางสาวธัญวรัตน์ วงศาโรจน์
4. นางสาวธัญวรรณ จันทร์แดง
5. นางสาวสุวพิธชา ขาวแดง
6. นางสาวศุภิสรา ตั๋นเมทา
ครูที่ปรึกษา ครูศศิธร บัวลา
 
 

0Shares