เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 นางสาวกษมาวดี เกษมกุลทรัพย์ ม.4/1 ได้รับรางวัลชมเชยพร้อมเกียรติบัตร จากการเข้าร่วมการประกวดพูดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “เมื่อฉันสูงวัยอย่างไรจึงจะมีคุณค่า” จัดโดยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ณ บ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ โดยมี ครูที่ปรึกษา ครูพิริมิตร เสือน่วม

[FAG id=5407]
0Shares