กลุ่มสาระภาษาจีน จัดการแข่งขันประกวดคัดลายมือภาษาจีน ครั้งที่ 1
เพื่อเสริมทักษะการเขียนตัวอักษรจีนของนักเรียน และให้นักเรียนตระหนักถึง คุณค่าในการเขียนตัวอักษรจีนให้สวยงามทางกลุ่มสาระภาษาจีนได้จัดการแข่งขันในทุกระดับทั้งโรงเรียน โดยแบ่งเป็นระดับชั้นประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายศิลป์ภาษาจีน ซึ่งในแต่ละระดับชั้นจะนำผลงานเข้าแข่งขันเพื่อคัดเลือกอันดับที่ 1 – 3 ของแต่ละระดับชั้น
ซึ่งผลการแข่งขันมีนักเรียนได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
1. เด็กหญิงณิชารัตน์ กลายสุข ป.1/1
2. เด็กหญิงพิมพ์ประภัทร พรหมกร ป.1/3
3. เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน อินทร์มณี ป.1/1
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
1. เด็กหญิงนภัสนันท์ วรรณฤทธิ์ ป.2/4
2. เด็กหญิงภัณฑิรา สุหอม ป.2/4
3. เด็กหญิงจิดาภา ปานล้ำเลิศ ป.2/4
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
1. เด็กหญิงปุณยวีร์ แก้วดี ป.3/3
2. เด็กชายพชรดนัย ต่อสกุล ป.3/4
3. เด็กหญิงพิชญาภา อรุโณทยานันท์ ป.3/5
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
1. เด็กชายนิรวิทธ์ สมคำ ป.4/1
2. เด็กชายเมธัส แวอุมาร์ ป.4/2
3. เด็กหญิงภูริชญา ตั้งฐานะสกุล ป.4/2
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. เด็กหญิงญาณิศา บุญยัง ป.5/4
2. เด็กหญิงธรพร คำศิริ ป.5/3
3. เด็กหญิงพิชญา จันอารียา ป.5/4
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1. เด็กหญิงกษิรา กันสุวรรณ์ ป.6/5
2. เด็กหญิงศมัชญา เพชรเจริญชัย ป.6/4
3. เด็กหญิงทฤฒมน สืบสกุล ป.6/3
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1. เด็กหญิงพลอยปภัส สุรินทร์ ม.1/2
2. เด็กหญิงธนัญชนก ประเสริฐ ม.1/5
3. เด็กหญิงพลอยตะวัน หลักทอง ม.1/3
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
1. เด็กหญิงชนันธร สายน้ำเย็น ม.2/4
2. เด็กหญิงกาญจนา แสนหวี ม.2/1
3. เด็กหญิงญาดา คีรีภูวดล ม.2/3
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1. เด็กหญิงพิชชาภา ไชยพรหม ม.3/3
2. เด็กหญิงอภิชญา จายโจง ม.3/4
3. เด็กหญิงธนัชพร ต๊ะทองคำ ม.3/1
สายศิลป์ภาษาจีน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1. รางวัลที่ 1 นางสาวพจณิชาภัค จันต๊ะวงศ์
2. รางวัลที่ 2 นางสาวขนิษฐดา โกมลจรูญ
3. รางวัลที่ 3 นางสาวจุฬาลักษณ์ สุขสันต์ฤทัย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
1. รางวัลที่ 1 นางสาวรัทญา ชัชวาลศุภนิมิต
2. รางวัลที่ 2 นางสาวญาณิศา ดอกแก้ว
3. รางวัลที่ 3 นางสาวปาริชาต สะทู
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1. รางวัลที่ 1 นางสาวกฤติมา ด่านศิริสมบูรณ์
2. รางวัลที่ 2 นางสาววริศรา อินทรอักษร
3. รางวัลที่ 3 นางสาวลฎาภา มณีรอด

 


0Shares