เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เด็กหญิงวรรณวิสาข์  ขันมั่น ชั้น ม.3/4 และเด็กหญิงภทรภรณ์  ฟองมูล ชั้น ม.3/5 ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ในงาน สัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 จังหวัดเชียงใหม่

 

[FAG id=4907]
0Shares