เนื่องด้วยวันที่ 21 กันยายน 2561 นักเรียนโรงเรียนพระหฤทัย  ได้ร่วมการประกวดในงาน  “วันกตัญญู 121 ปี หลวงปู่หล้าตาทิพย์  พระครูจันทสมานคุณ”  ผลปรากฏว่า

รายการที่ 1 ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการสวดทำนองสรภัญญะ  ได้แก่  เด็กหญิงพิมพ์ลภัส อะกะเรือน ป.6/1  เด็กหญิงเยาวเรศ ชุมภู ป.6/1  เด็กหญิงพีโรชิณี  บุสสละ  ป.6/1  เด็กหญิงปาณิสรา วิสัย ป.6/2 และเด็กหญิงชนันธร สายน้ำเย็น ป.6/2

รายการที่ 2 ระดับมัธยมศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ได้แก่ เด็กหญิงศิรินภา เทพนวล ม.1/1  เด็กหญิงรุจจิรา จรัสพงศ์ธร ม.1/3  เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญลอย ม.2/2  เด็กหญิงทฤฒมน เวชอุบล ม.2/2 และเด็กหญิงจุฬามาศ ดำรักษ์ ม.3/3

รายการที่ 3 ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดมารยาทไทย ได้แก่ เด็กหญิงสุพิชญา ไชยมุง ป.6/1 และเด็กหญิงจอมขวัญ  คำปันทิพย์ ป.6/1

รายการที่ 4 ระดับมัธยมศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดอาราธนาศีล และคำกรวดน้ำพื้นเมือง ได้แก่ เด็กชายธีรพงษ์ จันทร์หอม ม.2/4 และเด็กหญิงมนัสชนก มะโนคำ ม.2/4 

ผู้ควบคุมการแข่งขัน

ครู เอมอร ตั้งศุภกุล และ ครู วรรณรัชต์ ทองสวัสดิ์

[awesome-gallery id=9028]

0Shares