เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม – 15 ตุลาคม 2560 ได้ส่งนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ณ สถาบันการพลศึกษาฯ และสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ผลการแข่งขันได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ของจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง มีรายชื่อดังนี้

 1. ด.ญ.ชาลิสา นุนงาม         8. ด.ญ.สุพิชญา  ธำรงคุณธรรม
 2. ด.ญ.ปวริศา อาชศิวะนนท์         9. ด.ญ.กีรัตยา  กาเกตุ
 3. ด.ญ.ญานิศา จูฮอง         10. ด.ญ.กานต์พิชชา  ดีไพร
 4. ด.ญ.จอมขวัญ คำปันทิพย์        11. ด.ญ.พิชชาภา  ดีไพร
 5. ด.ญ.คณัชณ์นบธร รุ่งชัยยันต์      12. ด.ญ.ปภาดา  สมภาร
 6. ด.ญ.อนัญญา ทาปัน         13. ด.ญ.ทองพระทาน  ทองแท้
 7. ด.ญ.คณัสนันท์ พัฒรา         14. ด.ญ.พิมพ์วิภา  จริยะมงคลสุข

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ของจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีหญิง มีรายชื่อดังนี้

 1. ด.ญ.ชุติกาญจน์ สุขจิตร์          6. ด.ญ.ธันยธร  พัตรากุล
 2. ด.ญ.ณัชชากัญญ์ ทูลทรัพย์        7. ด.ญ.ชญาดา  เพลินจิต
 3. ด.ญ. อิสรีย์ จูฮอง               8. ด.ญ.ชนิษฐา  สายน้ำเย็น
 4. ด.ญ.อภิชญา เวียงคำ            9. ด.ญ.อนันตญา  บุญเชิดฉาย
 5. ด.ญ.ภัสสร ลิ้มบ่อแก้ว            10. ด.ญ.อาทิตยา  ทาเกิด

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ของจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีหญิง มีรายชื่อดังนี้

 1. ด.ญ.วิชดา ล้วนเนตรเงิน           6. ด.ญ.ศุภกัญญา  ชัยวุฒิ
 2. ด.ญ.ฉัตรพร รังควร               7. ด.ญ.ศุภนัดดา  ชัยวุฒิ
 3. ด.ญ.วริศรา บำรุงพงศ์             8. ด.ญ.มณิสรา  จิตติกานนท์
 4. ด.ญ.พิสชา สมศักดิ์              9. ด.ญ.สิริกานต์  แสงเมือง
 5. ด.ญ.สรัลพร ประตังทะสา          10. ด.ญ.กรวรรณ  สุรินทรัพย์

ผู้ฝึกสอนและควบคุมทีม มาสเตอร์สมิต ค่อยประเสริฐ

 

0Shares