โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้เข้าร่วม โครงการสาธิตการพัฒนาวิธีตรวจติดตามการใช้พลังงานภายในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยระบบ Real Time Power Monitoring เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอนุรักษ์พลังงานภายในสถานศึกษา และประชาสัมพันธ์การสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรมแก่นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน ได้รับรางวัลดังนี้

รายการที่ 1  การประกวดสื่อรณรงค์การอนุรักษ์พลังงานภายในโรงเรียน

  1. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
  2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
  3. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท

รายการที่ 2  การประกวดสื่อรณรงค์การประหยัดพลังงาน

  1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
  2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท

[FAG id=5115]

0Shares