การเรียนการสอน DLTV
ของภาคเรียนที่ 1/2563
ในระดับชั้น อ.2 – ป.6

ให้ผู้ปกครองเปิดให้นักเรียนได้ฝึกฝนในขณะปิดภาคเรียน
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ…

❇️ อนุบาลปีที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ 1 : คลิ๊ก
หน่วยการเรียนรู้ 2 : คลิ๊ก
หน่วยการเรียนรู้ 3 : คลิ๊ก
หน่วยการเรียนรู้ 4 : คลิ๊ก
หน่วยการเรียนรู้ 5 : คลิ๊ก

❇️ อนุบาลปีที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ 1 : คลิ๊ก
หน่วยการเรียนรู้ 2 : คลิ๊ก
หน่วยการเรียนรู้ 3 : คลิ๊ก
หน่วยการเรียนรู้ 4 : คลิ๊ก
หน่วยการเรียนรู้ 5 : คลิ๊ก

❇️ ประถมศึกษาปีที่ 1 ‘ วิชาคณิตศาสตร์’
(‘) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : ‘จำนวน’
https://bit.ly/34yLMxb
https://bit.ly/2JTMOdj
https://bit.ly/2yEAzPt
https://bit.ly/2xeftqM
https://bit.ly/2Rpaf2B
https://bit.ly/3e9TUby

(‘) หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : ‘การดำเนินการของจำนวน’
https://bit.ly/39RMxSZ
https://bit.ly/2JQSWmD
https://bit.ly/34pWeXn
https://bit.ly/2y4EuVK
https://bit.ly/3c7TYXJ
https://bit.ly/2Xi1WJA
https://bit.ly/3c3y7jX

(‘) หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ‘เรขาคณิต’
https://bit.ly/3b0yzPW
https://bit.ly/3c79v9U
https://bit.ly/2Rpzcuw
https://bit.ly/2RqM83l
https://bit.ly/2xY0Isi
https://bit.ly/2Va0K8o
https://bit.ly/2JPYRZ4
https://bit.ly/39XCoE4

🔹 ประถมศึกษาปีที่ 1 ‘วิชาวิทยาศาสตร์’
(‘) หน่วยที่ 1 ‘ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว’
https://bit.ly/3e9VR84
https://bit.ly/2JOiwZH
https://bit.ly/39QADbS
https://bit.ly/34m444B
https://bit.ly/3e2tZTj

🔹 ประถมศึกษาปีที่ 1 ‘วิชาภาษาอังกฤษ’
(‘) หน่วยที่ 1
https://bit.ly/3c8NSpJ
https://bit.ly/3c7W6Pd
https://bit.ly/2yNhtXE
https://bit.ly/2xfLij6
https://bit.ly/3c3A1kB

🔹 ประถมศึกษาปีที่ 1 ‘ภาษาไทย’
(‘) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ‘โรงเรียนของเรา’
https://bit.ly/2UV6hRh
https://bit.ly/2RpxUQj
https://bit.ly/2XlZcef
https://bit.ly/3e8YtmA

(‘) หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ‘อ่านเขียนเรียนภาษาไทย’
https://bit.ly/2VjeNsc
https://bit.ly/34lSnuu
https://bit.ly/3ei9O3U
https://bit.ly/2XmvjKQ

(‘) หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ‘วาจานั้นสำคัญนัก’
https://bit.ly/2Xp6Xjs
https://bit.ly/2y0l44g
https://bit.ly/3aU7zBK
https://bit.ly/2JTQYCe

(‘) หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ‘กล่อมลูกด้วยรัก’
https://bit.ly/34o7i7r
https://bit.ly/2UVVerd

(‘) หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ‘รู้จักอาขยาน’
https://bit.ly/3e7IvZM
https://bit.ly/2UTh4LR
https://bit.ly/3aVNkUj

❇️ ประถมศึกษาปีที่ 2 ‘วิชาคณิตศาสตร์’
(‘) หน่วยการเรียนรู้ 1
https://bit.ly/2JQ1wlw
https://bit.ly/3aVa6LL
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11627
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11628
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11629

🔹 ประถมศึกษาปีที่ 2 ‘วิชาวิทยาศาสตร์’
(‘) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ‘พืชและสัตว์’
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11656
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11657
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11660
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11668

(‘) หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ‘แสง’
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11674
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11675

🔹 ประถมศึกษาปีที่ 2 ‘ภาษาอังกฤษ’
(‘) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ‘Selfv’
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/26

(‘) หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ‘Family ‘
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/693

(‘) หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ‘School’
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/709

🔹 ประถมศึกษาปีที่ 2 ‘ภาษาไทย’
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/28
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/547
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/557
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/576

❇️ ประถมศึกษาปีที่ 3 ‘วิชาคณิตศาสตร์’
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/76
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2356
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2364
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2396
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3315

🔹 ประถมศึกษาปีที่ 3 ‘วิชาวิทยาศาสตร์’
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/70
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1203
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1205
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1206

🔹 ประถมศึกษาปีที่ 3 ‘ภาษาอังกฤษ’
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2715
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2727
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2750
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2760

🔹 ประถมศึกษาปีที่ 3 ‘ภาษาไทย’
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/37
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/90
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/193
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/787

❇️ ประถมศึกษาปีที่ 4 ‘วิชาคณิตศาสตร์’
(‘) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ‘จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร’
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/46
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/279
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/104
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/323
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/351
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/203

(‘) หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ‘การวัด’
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4997
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4998
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5001
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5005
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5006

🔹 ประถมศึกษาปีที่ 4 ‘วิชาวิทยาศาสตร์’
(‘) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ‘การจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว’
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/43
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2335
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/761
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/777

(‘) หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ‘ส่วนต่างๆของพืช’
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3485
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4266
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4267
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4668
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4669

(‘) หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ‘แรง’
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4811
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4812
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4813

(‘) หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ‘แสง’
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5029
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5043

🔹 ประถมศึกษาปีที่ 4 ‘ภาษาอังกฤษ’
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/93
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/684
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3460
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4324
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4853
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4939

🔹 ประถมศึกษาปีที่ 4 ‘ภาษาไทย’
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/39
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/688
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2607
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3106
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4262

❇️ ประถมศึกษาปีที่ 5 ‘วิชาคณิตศาสตร์’
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/15961
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/15962
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/15963
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/17162
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/17164

🔹 ประถมศึกษาปีที่ 5 ‘วิชาวิทยาศาสตร์’
(‘) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ‘ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม’
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11708
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11711

(‘) หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ‘ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต’
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11720
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11722
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11724

(‘) หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ‘สารในชีวิตประจำวัน’
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11726
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11733
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11735
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11739

🔹 ประถมศึกษาปีที่ 5 ‘ภาษาไทย’
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/79
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/281
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2038
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2043
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2107

🔹 ประถมศึกษาปีที่ 5 ‘ภาษาอังกฤษ’
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/155
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2097
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2100
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4831
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4935

❇️ ประถมศึกษาปีที่ 6 ‘วิชาคณิตศาสตร์’
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/199
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/204
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1510
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1513
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1519
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1520
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1521

🔹 ประถมศึกษาปีที่ 6 ‘วิชาวิทยาศาสตร์’
(‘) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ‘ร่างกายมนุษย์’
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/206
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/530
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1555
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1561

(‘) หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ‘ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม’
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3387
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3389
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3391
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3392

(‘) หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ‘สารในชีวิตประจำวัน’
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1740
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1743
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1747

(‘) หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ‘การแยกสาร’
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1703
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1722

🔹 ประถมศึกษาปีที่ 6 ‘ภาษาอังกฤษ’
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/216
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/190
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1640
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1644
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1668
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1670

🔹 ประถมศึกษาปีที่ 6 ‘ภาษาไทย’
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4314
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1432
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1442
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1452
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1456
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1492

 

0Shares