ซิสเตอร์ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระหฤทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2562 ของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 หัวข้อ “การศึกษาคาทอลิกในโลกอนาคต” ระหว่าง วันที่ 18 – 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเอเชีย พัทยา จังหวัดชลบุรี 

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares