เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2562 โรงเรียนพระหฤทัย จัดให้มีการอบรมบุคลากรทางการศึกษา และ พนักงานทุกคนของโรงเรียนพระหฤทัย ในเรื่อง “การระวังป้องกันอัคคีภัยภายในสถานศึกษา” เพื่อเฝ้าระวัง และ แก้ไขสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง และ รวดเร็ว

0Shares