เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2562 โรงเรียนพระหฤทัย จัดให้มีการอบรมบุคลากรทางการศึกษา และ พนักงานทุกคนของโรงเรียนพระหฤทัย ในเรื่อง “การระวังป้องกันอัคคีภัยภายในสถานศึกษา” เพื่อเฝ้าระวัง และ แก้ไขสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง และ รวดเร็ว

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares