เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ โดยฝ่ายอาคารสถานที่ ได้ทำการฝึกซ้อมแผนรับมือเหตุแผ่นดินไหว รวมถึงการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ และ การป้องกันตนเองจากไฟธรรมชาติ ภายในสถานศึกษา โดยมีซิสเตอร์ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์ ผู้อำนวยการ  เป็นประธาน และ ทางโรงเรียนพระหฤทัยได้รับการอนุเคราะห์จาก งานบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิง มาให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย และ รถพยาบาลจากโรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ มาร่วมซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้แก่นักเรียน

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares