คณะเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครเชียงใหม่ โดย ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค ได้เข้ามาประเมินพร้อมทั้งให้คำแนะนำการดำเนินงานด้านการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็กเล็กระดับอนุบาล เพื่อให้มี มาตรฐานในการป้องกันควบคุมโรคตามแนวทางของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พร้อมกับมอบ LeO – Trap อุปกรณ์สำหรับใช้กับดักไข่ยุงลาย เพื่อช่วยลดปริมาณการแพร่พันธู์ยุงลาย ตามนโยบาย รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในสถานศึกษา เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2561

[awesome-gallery id=8930]

0Shares