สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระหฤทัย ได้จัดการประชุมสามัญประจำปี 2561 ของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระหฤทัย ขึ้นเพื่อ

  1. รายงานผลงานและกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา
  2. สรุปบัญชีรายรับ-รายจ่ายและงบดุลของปีที่ผ่านมา 
  3. การแก้ไขและเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมฯ
  4. การจัดงานพระหฤทัยมินิมาราธอน ครั้งที่ 1

และในวาระเสนอเพื่อพิจารณา นายกสมาคมฯ ได้นำ “ข้อบังคับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระหฤทัย พ.ศ.2535  แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2  พ.ศ.2554 เสนอในที่ประชุม เพื่อพิจารณา ขอปรับแก้ไขข้อบังคับฯ  ให้สอดคล้องกับการดำเนินกิจการของสมาคมฯ ในยุคปัจจุบัน”  และงานพระหฤทัยมินิมาราธอนครั้งที่ 2 เพื่อให้คณะกรรมการฯได้เสนอความร่วมมือในส่วนของการดำเนินงาน เมื่อวันเสาร์ที่  16  มิถุนายน  2561  ณ  อาสนวิหารพระหฤทัย  ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการเป็นอย่างดี  ทางสมาคมฯขอขอบพระคุณสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระหฤทัยทุกท่านที่เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย

[awesome-gallery id=8256]

0Shares