เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 โรงเรียนพระหฤทัย โดยฝ่ายนโยบาย กำกับติดตามและประเมินผล ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ปีการศึกษา 2560  เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานฯ เกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสาร หลักฐานที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพระหฤทัยรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล ประเมินผลการจัดการศึกษา และเขียนรายงานการดำเนินการตามมาตรฐานที่รับผิดชอบโดยมี ซิสเตอร์ ดร.กาญจนา  สิงห์สา เป็นประธาน การประชุม  ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริหาร

 

[FAG id=4402]
0Shares