เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนพระหฤทัย  โดย ฝ่ายนโยบาย กำกับติดตามและประเมินผล ได้จัดโครงการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  ซึ่งมีขอบข่ายการตรวจติดตามฯ คือ ตรวจติดตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และวิธีปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ของการบริหารงานทุกฝ่าย

ในการตรวจติดตามฯ ครั้งนี้คณะกรรมการตรวจติดตามฯ ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่าย ในการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานของตน เป็นอย่างดี  ผลการตรวจติดตามฯ พบว่า บุคลากรทุกฝ่ายส่วนใหญ่ได้รักษาคุณภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตน ได้เป็นอย่างดี มีบางส่วนที่เป็นส่วนน้อยยังพบว่ามีข้อบกพร่องในการทำงานเล็กๆน้อยๆ ซึ่งทางคณะกรรมการตรวจติดตาม ฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ ไปกับผู้ปฏิบัติงานเป็นที่เรียบร้อย

ทั้งนี้ ฝ่ายนโยบาย กำกับติดตามและประเมินผล ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตรวจติดตามของคณะกรรมการทุกคน ขอให้ทุกท่านได้รักษาคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างนี้สืบไป

[awesome-gallery id=7862]

0Shares