เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 มูลนิธิไทยรักษ์ป่า ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ” การตรวจปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ “ ณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ โดย โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้ส่งตัวแทนนักเรียน และครูเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares