เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 มูลนิธิไทยรักษ์ป่า ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ” การตรวจปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ “ ณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ โดย โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้ส่งตัวแทนนักเรียน และครูเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

0Shares