เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม “ค่ายสานสัมพันธ์พันธสัญญา” ขึ้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โดยมีซิสเตอร์ลักษาวดี วงษ์วิไลวารินท์ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โรงเรียนได้จัดกิจกรรมในรูปแบบทั้งแบบ onsite และแบบ online เพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม..

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo